Polaroid 195 Camera prints

Polaroid 195 Camera prints

Location: 1150 9th St, Modesto, CA 95354.

Keywords: DoubleTree (3), Modesto (42), Polaroid (12), Wedding Detail (3).